Politika integrovaného systému manažérstva spoločnosti DIMI max, s.r.o.


ISO 9001 Q U A L I T Y - K V A L I T A

Hlavným cieľom spoločnosti je uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníkov na prvotriedne poskytovanie výroby a služieb v oblasti stavebníctva.

1. Spoločnosť sa zaväzuje sústavne upevňovať zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami právneho poriadku SR a normami ISO 9001:2016 a periodicky preskúmavať systém manažérstva kvality.

2. Spoločnosť vykonáva dôsledný výber a hodnotenie svojich dodávateľov a subdodávateľov, čím vytvára trvalé zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb.

3. Spoločnosť je schopná pružne reagovať na zmeny na tuzemskom trhu.

4. Spoločnosť dáva svojim zákazníkom istotu, že poskytované prvotriedne komplexné služby obsahujú opakovateľne nimi požadovanú kvalitu.

5. Princípy určujúce záruku kvality sú aj princípmi celkovej práce vrcholového manažmentu:

  • Splnenie požiadaviek zákazníka bez nedostatkov a reklamácií
  • Predchádzanie chybám, neustále zdokonaľovanie a zefektívňovanie všetkých pracovných postupov
  • Vymedzenie zodpovednosti, motivácia, hodnotenie a neustále zvyšovanie kvalifikácie a technickej úrovne všetkých zamestnancov
  • Zodpovednosť každého zamestnanca za kvalitu ním vykonanej práce

6. Zárukou dosahovania predsavzatých cieľov spoločnosti pri dodržaní najvyšších štandardov kvality sú zamestnanci spoločnosti.

7. Vedenie firmy bude vytvárať pre svojich pracovníkov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.


ISO 14001 E N V I R O N M E N T - Ž I V O T N É P R O S T R E D I E

Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo, či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácií. V súlade so strategickým zámerom spoločnosti a v zmysle neustáleho zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia sa zaväzujeme:

1. Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001:2016 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých spoločnosťou.

2. Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady poskytovaných služieb na životné a pracovné prostredie.

3. Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.

4. Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.


ISO 45001 S A F E T Y - B E Z P E Č N O S Ť

Trvalým záujmom vrcholového manažmentu spoločnosti je udržiavať si popredné postavenie medzi konkurenciou v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a šíriť tým dobré meno spoločnosti.

V tejto súvislosti vedenie spoločnosti prijalo Politiku BOZP nadväzujúcu na dlhodobý podnikateľský plán spoločnosti.

V súlade so strategickým zámerom spoločnosti a v zmysle neustáleho zlepšovania všetkých činností v rámci integrovaného systému riadenia sa zaväzujeme:

1. Na základe pravidelného prehodnocovania rizík minimalizovať vznik pracovných úrazov.

2. Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií klásť dôraz na bezpečnosť pracovného prostredia.

3. Zainteresovať pracovníkov na všetkých úrovniach do procesu sústavného zlepšovania stavu BOZP.

4. Zabezpečovať primerané finančné zdroje na realizáciu opatrení na sústavné zlepšovanie stavu BOZP.

5. Zabezpečovať neustále zvyšovanie vzdelávania a kvalifikácie zamestnancov v oblasti BOZP.

6. Poskytovať zamestnancom nadštandardné možnosti pre relaxáciu a oddych.


Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich i externých zamestnancov k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich plnú angažovanosť.

Motto:

Pevný základ zajtrajška je zárukou spokojnosti zákazníka, zamestnanca a prosperity firmy.

Vízia:

Poznať a uspokojovať potreby zákazníkov v regióne, ako aj zákazníkov na celom Slovensku a neustále rozvíjať podnikateľské aktivity.


Inovácie v stavebnej výrobe v oblasti výstavby objektov s maximálne 3 nadzemnými podlažiami zariadením na výrobu a tvarovanie C profilu metódou tvárnenia za studena. 

Kód projektu: IROP-CLLD-T388-511-004-003

Prieskum trhu